CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ V BÝVALÉM VÝCVIKOVÉM PROSTORU :

Chystáte-li se navštívit Ralsko, určitě Vás zajímá, co zde najdete, uvidíte, či co zde budete moci dělat. Na území obce Ralsko se nacházejí (nebo částěčně zasahují) státem chráněná území a přírodovědecky cenné plochy, které se vyplatí navštívit nebo jen zhlédnout z povzdálí /ne všude je vstup povolen/.

Hradčanské rybníky

Hradčanské rybníky jsou součástí chráněného území "Oblast Dokeská a pohoří Kumme" od r.1933, přírodní rezervace byla vyhlášena r.1992 na ploše 144,6ha (k.ú. Hradčany), lokalita je součástí navržené Národní přírodní rezervace Dokeské pískovce a mokřady.

Jedná se o skupinu čtyř rybníků vybudovaných v 15. století na Hradčanském potoce v pořadí Černý, Vavrouškův, Strážovský Držník a přítoková část Hradčanského rybníka. Přes poškození způsobené sovětskými vojsky představují rybníky s přilehlými rašeliništi, zamokřenými loukami a lesními porosty cenné území po stránce přírodních krás. Z významných druhů květeny se vyskytuje kýhanka sivolistá (Andromeda polifolia), rozsáhlé porosty rojovníku bahenního (Ledum palustre), ďáblík bahenní (Calla palustris), rdest alpský (Potamogeton alpinus), hnizdiště vodních ptáků. Hráze některých rybníků jsou částečně poškozené. Okolí Vavrouškova rybníka i Držníka utrpělo rozsáhlým požárem v r.1991. Při entomologickém průzkumu v letech 1989-1993 zde byl zaznamenán výskyt 698 druhů motýlů!

Hradčanské stěny

Hradčanské stěny jsou součástí chráněného území "Oblast Dokeská a pohoří Kummer" od r.1933. Přechodně chráněná plocha byla vyhlášena v r.1993 na k.ú. Veselí, Brenná a Hvězdov, součást navržené Národní přírodní rezervace Dokeské pískovce a mokřady.

 Hradčanské stěny tvoří jedno z nejcennějších území České kotliny pro výskyt reliktní vegetace na skalkách s vápnitými pískovci. Vyskytuje se zde asi 20 chráněných, ohrožených, až kriticky ohrožených druhů květeny ČR. V rámci Čech ojedinělý je výskyt kuřičky hercynské (Minuartia caespitosa), zimozelenu okolíkatého (Chimaphila umbellata), ostřice tlapkaté velkonohé (Carex pediformis subsp. macroura) a kozince písečného (Astragalus arenarius). Zvláštností je prolínání prvků teplomilných, panonských: koniklece otevřeného (Pulsatila patens) a koniklece lčního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) s prvky dealpinskými, jako je např. lněnka alpská (Thesium alpinum), dvojštítek hladkoplodý proměnlivý (Biscutella laevigata subsp. varia). Významné jsou geomorfologické útvary: skalní věže, skalní brána, pokličky atd., ale i stopy po středověkém dobývání železných rud. Hnízdiště výra velkého (Bubo bubo) a krkavce velkého (Corvus corax) význam lokality zvyšuje.

Ploužnické mokřady

Přechodně chráněná plocha, k.ú. Hvězdov, Dolní Okna o celkové rozloze 43ha zahrnuje nivu Ploužnice a Ploužnického potoka v úseku mezi obcemi Hvězdov a Dolní Okna. Zrašelinělá niva Ploužnického potoka představuje vyvážený ekosystém, vykazuje několik biocenter a je i biokoridorem. Významným druhem květeny je prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vrba plazivá (Salix repens), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), v minulosti se vyskytovala popelivka sibiřská (Ligularia sibirica). V posledních letech se tu zdržoval jeřáb popelavý (Grus grus), který zde pravděpodobně i hnízdil. Za potravou sem zaletuje čáp černý (Ciconia nigra).

Velká a Malá Buková

Jde o významný krajinný prvek, který je součástí navržené Národní přírodní rezervace Dokeské pískovce a mokřady, s rozlohou 92,5ha.

Lokalitu lze charakterizovat jako pralesovitý zbytek vrcholové bučiny na obou vyvřelých kopcích s přechodem do doubrav na jihozápadním svahu Malé Bukové. Na vrcholových skalkách se nacházejí izolované zbytky vegetace z období postglaciálních vápnitých půd s lilií zlatohlavou (Lilium martagon), jaterníkem podléškou (Hepatica triloba) atd. Na západním pískovcovém ostrohu je ojedinělý výskyt rojovníku bahenního (Ledum palustre). Převládá lesní fauna s jelenem evropským (Cervus elaphus), daňkem evropským (Dama dama), muflonem (Ovis musimon), divokým prasetem a srncem evropským (Capreolus capreolus). Z chráněných druhů živočichů je doložen výskyt kriticky ohrožené tesaříka alpského (Rosalia alpina), zaznamenán byl výskyt dudka chocholatého (Upupa epops), v r. 1966 zde zahnízdil čáp černý (Ciconia nigra). Pozoruhodné jsou i výchozy vápnitých pískovců pod vrcholem Malé Bukové s výskytem nepříliš dobře zachovalých zkamenělin zastoupených hlavně druhy Pecten laevis a Cardiola sp.

Rašeliniště Pustý rybník

Mokřad regionálního významu s rozlohou cca 320 ha se nachází v k.ú. Hradčany. Jde o součást navržené Národní přírodní rezervace Dokeské pískovce a mokřady.

Jedná se jednu z nejvýznamnějších lokalit Jestřebsko-hamerských kotlin. Rozlohou je největší, s klasickou vegetací rašelinných borů, tj. s klikvou bahenní (Oxycoccos palustris), kýhankou sivolistou (Andromeda polifolia), suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum) a vlochyní bahenní (Vacccinium uliginosum). Vyskytuje se zde místní ekotyp borovice lesní (Pinus sylvestris). Živočišstvo je zastoupeno jelenem evropským (Cervus elaphus), hojná je ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), za potravou přilétá z okolních lokalit jeřáb popelavý (Grus grus). Z bezobratlých byli zjištěni chránění střevlíci Carabus arcensis, C. problematicus či Cicindela sylvatica. Rašeliniště tvoří vodní předěl mezi Hradčanskými rybníky a Břehyní. Z přírodovědného hlediska území trpělo odvodněním, zahloubením melioračních přikopů. Délka rašeliniště je cca 2 km, šířka cca 800m, výška rašelinné vrstvy až 235n cm. Dle Z.Dohnala (1960) je toto rašeliništžě jediné v oblasti s nepřetržitým přirozeným vývojem.